• více...

  Světový týden respektu k porodu je mezinárodní aktivita, která upozorňuje na celospolečenský dosah přivádění dětí na svět a pomáhá prosazovat nejnovější výsledky vědeckých výzkumů do porodnické praxe. Datum konání je 18. – 24. května 2015

  Letošním tématem je Láskyplná kontinuální péče.

  Česká asociace dul se tradičně aktivně účastní – letos již 10. ročníku – Světového týdne respektu k porodu. Na řadě míst v České republice duly ČAD pořádají přednášky, besedy a promítání filmů. V Praze v kině Perštýn v rámci Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství jsme opět připravily program pro žáky a studenty ze škol. Od pondělí do čtvrtka je budeme provázet výstavou a budeme s nimi diskutovat. V odpoledních hodinách se s námi můžete potkat na stánku Poradna dulykde vám m.j. rády povíme, jak vám dula může pomoci v těhotenství, při porodu a po narození miminka, můžete s námi probrat svůj porodní plán nebo se zeptat na zkušenosti z jednotlivých porodnic.

  Všechny další podrobnosti o programu v Praze získáte na www.respektkporodu.cz  a v Brně na www.aktivnirodicovstvi.cz 

 • více...

  K České asociaci dul se připojuje UNIPA (Unie porodních asistentek, www.unipa.cz), která rovněž vyjadřuje podporu španělským dulám a souhlasí s odpovědí European Doula Network.

   Vážíme si podpory Unie porodních asistentek dulám i naší dlouhodobé spolupráce, kterou rozvíjíme zejména v rámci pracovní skupiny pro porodnictví při České ženské lobby.

  18. 3. 2015

 • více...

  Tisková zpráva České ženské lobby z 12.3. 2015


  Ústavní soud se včera zastal ženy, která si stěžovala na používání násilných zásahů do jejího porodu a ponižující chování ze strany personálu nemocnice. Nemocnice její stížnost nevyslyšela a žena podala trestní oznámení. Policie uzavřela případ s tím, že se nejedná o trestní čin.


  Česká ženská lobby vítá rozhodnutí Ústavního soudu, který uznal, že se policie dostatečně jejím případem nezabývala. Soudkyně Kateřina Šimáčková vysvětlila, že „Policie porušila základní právo stěžovatelky na účinné vyšetřování vyplývající z práva na život. Policejní orgán opomenul vyslechnout řadu svědků, kteří se porodu osobně zúčastnili a to včetně lékařky, která porod vedla, a stěžovatelky.“


  Členské organizace České ženské lobby (například Unie porodních asistentek, Hnutí za aktivní mateřství, Aperio, Nesehnutí, Česká asociace dul, Porodní dům u Čápa, Česká konfederace porodních asistentek) dlouhodobě poukazují na fakt, že se v českých nemocnicích rutinně používají praktiky a intervence, které považují mnohé evropské země za škodlivé nebo dokonce zakázané.


  V případě stěžovatelky se jednalo o použití tzv. Kristellerovy exprese, tedy o jeden z postupů, který nedoporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Biostatistička Markéta Pavlíková, která pravidelně zveřejňuje výsledky mezinárodních výzkumů na stránkách www.biostatisticka.cz, objasňuje princip tohoto zákroku: „Jde o porodnickou operaci spočívající v přiložení rukou na horní část dělohy a tlak směrem k pánvi. Tlak na fundus je od 2008 WHO nedoporučen, protože (1) nebylo při jeho používání zaznamenáno, že by zlepšoval zdravotní stav novorozence a snižoval počet operativních porodů a (2) je spojen s poraněními hráze 3. a 4. stupně, rupturou dělohy, zlomením žeber, vysokým krvácením a poraněním vnitřních orgánů u matky, a se zlomeninami kostí, neurologickými problémy, poraněním jater a sleziny, vnitřním krvácením a úmrtími u novorozenců.“


  Další intervencí, kterou nedoporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO), je nástřih hráze (episiotomie). Zatímco WHO vidí opodstatnění tohoto zákroku maximálně v 10% případů, v České republice existují porodnice, ve kterých je tento zákrok prováděn u 80% vaginálních porodů. Přitom v zemích, které mají perinatální výsledky na straně dítěte lepší nebo srovnatelné s ČR (Švédsko, Dánko), je episiotomie užita pouze v 5-8% všech vaginálních porodů.


  Jednou z cest, jak podpořit respektující péči o těhotné a rodící ženy je rozšíření možností, které mohou ženy v těhotenství a při porodu využít.  V České republice úplně chybí možnost přivést na svět své dítě v porodním domě. Stát také aktivně bráni vzniku sítě samostatných porodních asistentek, které mohou podle mezinárodních výzkumů nejlépe pečovat o zdravé těhotné.  Za velmi nebezpečný považujeme fakt, že v důsledku strachu z péče v porodnici a také nedostupnosti péče porodních asistentek, které by asistovaly u domácích porodů, rodí stále více žen doma bez jakékoliv zdravotnické péče.


  Podle výzkumu z let 2000 – 2014 srovnávajícího 10544 porodu ve Velké Britanii, který realizoval Britský Národní institut pro excelenci ve zdraví a péči, NICE) je pro nejméně 45% těhotných žen (těch s tzv. nízkým porodnickým rizikem) a jejich dětí z hlediska zdraví bezpečnější nerodit v porodnici. Pro prvorodičky s nízkým rizikem je nejbezpečnější volbou porodní dům vedený porodními asistentkami, buď v rámci porodnice, nebo samostatný mimo areál porodnice. Pro vícerodičky se k této volbě přidává jako stejně bezpečný i porod doma.


  Ženy v České republice si stále více stěžuji na zacházení v porodnicích a vyhledávají právě péči samostatných porodních asistentek. Přibývá soudních sporů, ve kterých se rodiny domáhají svých práv. Česká ženská lobby ve snaze pomoci těmto rodinám zřídila transparentní účet 2400283520/2010 a pomáhá rodinám, které se svého práva chtějí domáhat soudní cestou. Případy, které byly z fondu podpořeny a také podmínky pro podporu zveřejňujeme na http://normalniporod.cz/fond-czl-na-podporu-porodnictvi/.


  Kontakt pro více informací:

  Kateřina Hájková Klíčová,

  výkonná ředitelka UNIPA a koordinátorka pracovní skupiny ČŽL pro porodnictví,

  tel: +420 734 637 379, e-mail: klicova@unipa.cz

  Markéta Pavlíková, biostatistika

  Tel: +420 603795125, e.mail: pavlikova@biostatisticka.cz

 • více...

  Česká asociace dul (ČAD) byla založena v roce 2001 jako organizace, jež sdružuje a vzdělává duly a rozšiřuje informace o jejich práci. Od roku 2002 pořádá pravidelné kurzy pro duly, které v současné době sestávají z 8 víkendových výukových setkání v průběhu jednoho roku, samostudia a praxe pod vedením zkušených konzultantek. Kromě základního kurzu, který aktuálně probíhá již ve 14. běhu, organizuje rozšiřující vzdělávání pro duly, supervize a intervize.


  Duly ČAD ve své práci vycházejí z dokumentů podložených vědeckým výzkumem a rozšiřují informace o normálním porodu. Řídí se potřebami a přáními svých klientek.


  ČAD je členem European Doula Network a Doulas of Europe. Zástupkyně ČAD se aktivně podílejí na práci skupiny pro porodnictví při České ženské lobby, kde spolupracují např. s organizacemi porodních asistentek UNIPA a ČKPA, s Hnutím za aktivní mateřství, o.s. Aperio, o.p.s. Porodní dům U Čápa a Ligou lidských práv.


  Oficiálního uznání se práci dul v ČR dostalo v roce 2014, kdy ombudsmanka ve svém zjištění konstatovala, že podle současné legislativy porodnice nemají právo přítomnost duly u porodu zpoplatňovat.


  Duly ČAD od roku 2001 pomohly již 12 tisícům žen a jejich rodin v perinatálním období.


  Česká asociace dul se plně ztotožňuje s odpovědí European Doula Network Generální radě ošetřovatelství ve
  Španělsku a podporuje své španělské kolegyně.


  V Praze 28. 2. 2015


  Přeložila Vlasta Jirásková z anglického originálu, který naleznete na: http://www.european-doula-network.org/doula/media.php 

  Odpověď European Doula Network (Evroské sítě dul) Generální radě ošetřovatelství ve Španělsku na tiskovou zprávu Pravda o dulách


  European Doula Network, (EDN, Evropská síť dul) je nezisková organizace, která zastřešuje přes 30 organizací, jež sdružují duly a pořádají pro ně kurzy, z 19 zemí. EDN podporuje duly napříč Evropou, aby ve svých zemích zakládaly oficiální odpovědná sdružení a rozšiřovaly etickou filozofii dul, která se týká role a hranic práce duly, jakožto nezdravotnické podpůrné osoby pro ženy a jejich rodiny v průběhu roku, kdy přivádějí dítě na svět.


  EDN je mimořádně znepokojena zprávou a webovými stránkymi Generální rady ošetřovatelství (Consejo General de Enfermería, CGE) ve Španělsku, které obsahují obvinění dul, jež mohou být považována za urážlivá, neboť duly lživě obviňují ze škodlivých aktivit. Ve zprávě, aniž by byly uvedeny jakékoliv důkazy, jsou duly dávány do souvislosti se záležitostmi mimo rámec praxe dul.


  Jsme šokovány a zarmouceny, že CGE při přípravě své zprávy nekonzultoval ani jednu ze španělských organizací dul, ani rodiče či zdravotníky, kteří s dulami spolupracují již několik let. CGE rovněž neprostudoval medicínské důkazy a publikace mezinárodních studií, které jsou již po několik desítek let prováděny.


  Duly: podpora žen a jejich rodin podložená důkazy


  Duly matkám a dvojicím poskytují průběžnou emoční a praktickou podporu v průběhu těhotenství, porodu a těsně po porodu. Matky a rodiny po narození dítěte také podle potřeby prakticky a emočně podporují v jejich vlastních domovech. Duly obvykle bývají zkušené ženy a matky, které prošly přípravným kurzem.


  Duly podporují ženy a rodiny z jakéhokoliv etnického, náboženského či sociálního prostředí, včetně dvojic, sólo rodičů, rodičů stejného pohlaví, rodin s nízkým příjmem a rodin manažerů, studentů, právníků, porodních asistentek, lékařů, atd.


  Duly se soustředí na vytvoření vztahu s rodinami, které doprovázejí. Rodičům nabízejí čas a prostor diskutovat a přemýšlet o jejich situaci, potřebách, minulých zážitcích a možnostech v souvislosti s porodem tak, aby jim umožnily dospět k pozitivní zkušenosti. Duly tu nejsou proto, aby při porodu nahradily nastávajícího otce nebo partnera, s výjimkou situací, kdy by si to tak rodiče přáli, kulturního tlaku nebo zvláštních okolností, jež by znamenaly, že matčin partner u porodu být nemůže.


  Duly nehrají roli zdravotníků, pracují vedle poskytovatelů péče svých klientek. Klientky podporují v jejich vlastní volbě. Dula je vždy vedena pouze přáními klientky a nečiní žádná specifická doporučení; může ovšem odkazovat na zdroje a informace podložené výzkumem a důkazy. 


  Důkazy o podpoře duly podložené výzkumem (Hodnett et al. 2013. Brigstocke S, 2014. Goldbort J, 2002) přinášejí následující závěry.

  Podpora duly může znamenat:

  • Menší riziko císařského řezu
  • Menší riziko instrumentálního porodu
  • V průběhu porodu nižší potřebu léků proti bolesti a použití epidurálu
  • Nižší podíl vyvolávaných porodů
  • Kratší porod
  • Větší spokojenost matky s porodem
  • Větší pravděpodobnost zahájení kojení
  • Nižší riziko vzniku poporodní deprese nebo její závažnosti
  • Vyšší pravděpodobnost úspěšného rozjezdu kojení a kojení v šesti týdnech

  Studie o kontinuální podpoře žen v průběhu porodu publikovaná v roce 2013 v Cochrane Review dospěla k tomuto závěru:


  „všem ženám by se při porodu mělo dostat nepřetržité podpory. Nepřetržitá podpora poskytovaná osobou, která je přítomna výhradně za účelem podpory, není součástí rodiččiny sociální sítě (tj. nemá k rodičce blízký vztah, pozn. překl.), má zkušenost s poskytováním podpory při porodu a prošla alespoň krátkým školením (např. dula), se jeví jako nejúčinnější.“ (Hodnett et al., 2013)


  Knihovna reprodukčního zdraví Světové zdravotnické organizace ve svém komentáři z roku 2012 nazvaném „Kontinuální podpora žen při porodu“ říká:


  „Když uvážíme všechny výhody a možné nižší náklady na zdravotní péči, které souvisejí s přítomností duly (nižší pravděpodobnost císařského řezu a užití analgesie), rozhodující činitelé by měli zvážit proplácení služeb dul.“


  Duly v mezinárodním měřítku


  Ve Velké Británii jsou duly běžně přijímanou součástí porodnických služeb. Některé nemocnice, jež spadají pod National Health Service (Státní zdravotní službu), duly zaměstnávají a v dalších porodnicích duly pracují jako autorizované dobrovolnice, jež na oddělení docházejí podporovat nové matky. Asociace Doula UK (hlavní organizace britských dul založená v roce 2001) se pravidelně schází s organizací porodních asistentek Royal College of Midwives (RCM) a účastní se schůzí pracovní skupiny v parlamentu. Doula UK a některé charitativní organizace ve Velké Británii bezplatně podporují ohrožené ženy. V Polsku jsou duly „regulovaným povoláním“ a jsou státem uznávány od roku 2015. Asociace Duly v Polsku je registrována jako nevládní organizace (NGO), která vznikla s cílem sdružovat a vzdělávat duly. 


  Nejstarší a nejrozšířenější organizace dul, DONA International, byla založena v USA v roce 1992 skupinkou předních odborníků v oblasti porodnictví. Dnes DONA International čítá přes 7 tisíc členek a členů po celém světě.


  V Evropě se v jednotlivých státech legislativa, předpisy a praxe ovlivňující možnost volby žen ohledně místa porodu, poskytovatele péče a podpory u porodu různí. Ve Francii může být dula přítomna u porodu doma pouze, asistuje-li u něj porodní asistentka nebo lékař. V některých jiných zemích ani není možné rodit doma s porodní asistentkou. Naproti tomu ve Velké Británii mají ženy právo rodit doma, pokud si to přejí, ať s porodní asistentkou, nebo neasistovaně, za přítomnosti duly (která není zdravotnice) nebo bez ní. V Holandsku a některých dalších evropských zemích je běžně umožňována přítomnost alespoň dvou doprovodných osob u porodu, zatímco v jiných zemích, např. ve Španělsku nebo v Polsku, bývá žena nucena zvolit si pouze jednu doprovodnou osobu. Je smutné, že některé státní porodnice v Turecku ženám při porodu neumožňují podporu žádnou.


  V roce 2013 bylo v Cochrane Review publikováno zjištění, že „v mnoha zemích… se kontinuální podpora během porodu stala spíše výjimkou než normou. To může přispívat k odlidštění porodu. Při moderní porodnické péči bývají rodičky často předmětem institucionalizovaných rutinních postupů, které mohou mít na postup porodu negativní dopad.“ (Hodnett et al, 2013)


  Evropská úmluva o lidských právech poskytuje ochranu všem osobám, které se v souvislosti s porodem nějak rozhodují. V nedávných kauzách soudy rozhodly, že Článek 8 Úmluvy chrání právo ženy zvolit si okolnosti a místo porodu. Ženám by se nikdy neměly provádět žádné zákroky bez jejich souhlasu, měly by mít možnost odmítnout nechtěné zásahy, byť by personálu připadaly jakkoliv nepatrné. Vždy by jim měly být podány dostatečné, objektivní a nestranné informace, na jejichž základě se mohou informovaně rozhodnout. V krajních případech může neuctivé zacházení rovněž porušovat Článek 3 Úmluvy, který se týká krutého, nelidského a ponižujícího zacházení.


  Některé ženy se mohou rozhodovat pro místo a okolnosti porodu, které v jejich lokalitě vybočují z normy, protože se obávají restriktivních postupů nebo postupů, jež nejsou podepřeny důkazy, a negativních porodních výsledků.


  Závěr


  EDN žádá španělskou Generální radu ošetřovatelství, aby anulovala svou zprávu o dulách, okamžitě zrušila související webové stránky, téma řádně prokonzultovala, a dříve než vypracuje náhradní zprávu, zvážila všechny vědecké důkazy. EDN se velmi ráda zhostí role konzultanta.  


  EDN bude podporovat své španělské členky a členské organizace při hledání právnické pomoci ohledně kroků, jež mají podniknout v odpověď na prohlášení uvedená ve zprávě a na webu „Informe Doulas“, která považujeme za hanlivá a lživá.  


  European Doula Network

  Web: www.european-doula-network.org

  Email: info@european-doula-network.org 

  26. února 2015

  Další informace a reference


  The European Doula Network (EDN)


  European Doula Network, (EDN, Evropská síť dul) je nezisková organizace, která zastřešuje přes 30 organizací, jež sdružují duly a pořádají pro ně kurzy, z 19 zemí. EDN podporuje duly napříč Evropou, aby ve svých zemích zakládaly oficiální odpovědná sdružení a rozšiřovaly etickou filozofii dul, která se týká role a hranic práce duly, jakožto nezdravotnické podpůrné osoby pro ženy a jejich rodiny v průběhu roku, kdy přivádějí dítě na svět.


  Charitativní práce dul ve Velké Británii


  Ve Velké Británii existují organizace, jako Birth Companions a Doula UK Access Fund, které ohroženým ženám umožňují bezplatný přístup ke službám dul. Mezi ohrožené ženy patří například ty, jež jsou či byly uvězněny nebo jim vězení hrozí, nacházejí se v útulku pro oběti domácího násilí, uprchlice a ženy ve finanční tísni. V některých oblastech jsou duly zaměstnány Státní zdravotní službou (National Health Service, NHS).  

  http://doula.org.uk/content/doula-access-fund

  http://www.chelwest.nhs.uk/about-us/news/clinicians-blogs/support-women-during-their-labour

  http://www.nct.org.uk/courses/antenatal/antenatal-services/doula

  https://www.sheffield.gov.uk/caresupport/childfam/doula-project.html

  http://www.goodwindoulas.org

  http://www.abl-cbc.co.uk/content/charity/our-work/doulas.php  Reference
   

  2015

  BirthRights. Human Rights in Maternity Care. 2013. http://www.birthrights.org.uk/library/factsheets/Human-Rights-in-Maternity-Care.pdf [Accessed 18 February 2015]

  2014

  Brigstocke S. MIDIRS Midwifery Digest, vol 24 no. 2, 2014, pp 157-160

  2013

  Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr G, Sakala C. Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD003766. DOI: 10.1002/14651858.CD003766.pub5 2008

  Female relatives or friends trained as labor doulas: outcomes at 6 to 8 weeks postpartum

  Campbell D, Scott KD, Klaus MH, Falk M – Graduate Division, University of Medicine and Dentistry of New Jersey, Newark, New Jersey, USA.

  2012

  Amorim MMR and Katz L. Continuous support for women during childbirth: RHL commentary (last revised: 1 May 2012). The WHO Reproductive Health Library; Geneva: World Health Organization.

  2007

  Continuous support for women during childbirth

  Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, Sakala C – Cochrane review abstract and plain language summary, prepared and maintained by The Cochrane Collaboration, currently published in The Cochrane Database of Systematic Reviews 2008 Issue 2, Copyright © 2008 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley and Sons, Ltd.. The full text of the review is available in The Cochrane Library (ISSN 1464-780X).

  Doctors and doulas in the labor and delivery suite  Version html

  Kuczkowski KM, Acta Anaesthesiol Scand. 2007 Aug;51(7):954-5.

  2006

  Effects of psychosocial support during labour and childbirth on breastfeeding, medical interventions, and mothers‘ wellbeing in a Mexican public hospital: a randomised clinical trial

  Langer A, Campero L, Garcia C, Reynoso S – The Population Council, Regional Office for Latin America and the Caribbean, Colonia Coyoacán, México DF, Mexico.

  A randomized control trial of continuous support in labor by a lay doula

  Study on Sleep & Functional Performance in Heart Failure at the University of Medicine and Dentistry of New Jersey, School of Nursing, Newark 07101-1709, and Division of Maternal Fetal Medicine, Saint Peter’s University Hospital, New Brunswick, NJ, USA.

  Nurses and doulas: complementary roles to provide optimal maternity care

  Ballen LE, Fulcher AJ, J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2006. Mar-Apr; 35 (2) : 304-11.

  On Labor support and doulas

  Buck L, AWHONN Lifelines. 2006 Aug-Sep; 10 (4): 279-280.

  They call them „doulas“ or „birth attendants

  Halle L, Baddour C, Rev Infirm. 2006 Jun-Jul; (122): 39 (français).

  Doulas as Community Health Workers: Lessons Learned from a Volunteer Program

  Kane Low L, Moffat A, Brennan P, J Perinat Educ. 2006 Summer;15(3):25-33.

  Use of a doula for labor coacing in a patient with indolent mastocytosis in pregnancy

  Kehoe SL, Bathgate SL, Macri CJ, Obstet Gynecol. 2006 feb; 107 (2 Pt 2) : 514-516.

  Doula Support and Attitudes of Intrapartum Nurses: A qualitative Study from the Patient’s Perspective

  Papagni K, Buckner E, J Perinat Educ. 2006 Winter; 15 (1): 11-8.

  2005

  Perceptions of social support from pregnant and parenting teens using community-based doulas

  Breedlove G, J Perinat Educ. 2005 Summer; 14 (3): 15-22.

  Evidence on support during labor and delivery: a literature review

  Bruggeman OM, Parpinelli MA, Osis MJ., Cad Saude Publica. 2005 Sep-Oct; 21 (5):1316-27. Epub 2005 Sep 12 Review. (Portugais

  Doulas a childbirth paraprofessionals: results from a national survey

  Lantez PM, Low LK, Varkey S, Watson RL Womens Health Issues. 2005 May-June; 15 (3):109-16. 

  Sustaining rural maternity care – don’t forget the RNs

  Medves JM, Davies BL, Can J Rural Med. 2005 Winter; 10 (1): 29-35.

  Doula birth support for incarcerated pregnant women

  Schroeder C, Bell J, Public Health Nurs. 2005 Jan-Feb; 22 (1): 53-8.

  Lower epidural anesthesia use associated with labor support by student nurse doulas: implications for intrapartal nursing practise

  Van Zandt SE, Edwards L, Jordan ET, Complement Ther Clin Pract. 2005 Aug; 11 (3): 153-60

  Doulas are necessary!

  Waldenstrom U, Lakartidningen. 2005 Jan 24-30; 102: 221-2. Swedish

  2004

  Childbirth Educators, Doulas, Nurses, and Women Respond to the Six care Practices for Normal Birth

  Curl M, Davies R, Lothian S, Pascali-Bonaro D, Scaer RM, Walsh A, J perinat Educ. 2004 Spring; 13 (2): 42-50.

  Doulas are helpful, but they’re not nurses

  Phillips E, RN. 2004 Jul; 67 (7):12.

  Do maternity care provider groups have different attitudes towards birth?

  Reime B, Klein MC, Kelly A, Duxbury N, Saxell L, Liston R, Prompers FJ, Entjes RS, Wong V, BJOG. 2004 Dec; 111 (12): 1388-93.

  Position statement 6: doulas

  Royal College of Midwives, 2004 sep; 7 (9): suppl 1.

  2003

  Continuity of caregivers for care during pregnancy and childbirth (2003)

  Hodnett, E.D. (2003) The Cochrane Library, Issue 3, 2003. Oxford: Update Software.

  Childbirth Education and Doulas Care During Time of stress, Trauma and Grieving

  Pascali-Bonaro D, J Perinat Educ. 2003 Fall; 12 (4); 1-7. 

  2002

  Postpartum depression: Bridging the gap between medicalized birth and social support (2002)

  Goldbort, J. (2002) International Journal of Childbirth Education Vol 17(4):11-17.

  Beyond holding hands: the modern role of the professional doula

  Gilliland AL, J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2002 Nov-Dec; 31 (6): 762-9.

  2001

  Doulas: an alternative yet complementary addition to care during childbirth

  Kayne MA, Greulich MB, Albers LL, Clin Obstet Gynecol. 2001 Dec 44 (4): 692-703.

  Doulas supporting women during labor: the experience at the Sofia Feldeman Hospital

  Leao MR, Bastos MA, Rev Lat Am Enfermagem.2001 May; 9 (3): 90-4. (Portugais)

  2000

  Benefits of massage therapy and use of a doula during labor and childbirth (2000)

  Keenan P. Altern Ther Health Med 2000 Jan;6(1):66-74 Potomac Massage Training Institute, USA.

  1999

  The obstetrical and postpartum benefits of continuous support during childbirth (1999)

  Scott KD, Klaus PH, Klaus MH. J Womens Health Gend Based Med 1999 Dec;8(10):1257-64 Division of Public Health, County of Sonoma Department of Health Services, Santa Rosa, California 95404, USA.

  Continuous emotional support during labor in a hospital Kennell JH, Klaus M, & McGrath SK, 1999 , JAMA, vol. 265, pp. 2197-2201.

  A comparison of intermittent and continuous support during labor: a meta-analysis

  Scott KD, Berkowitz G, Klaus M, Am Obstet Gynecol. 1999 May; 180 (5):1054-9.

  Doula support vs. epidural analgesia: Impact on cesarean rates

  McGrath, SK, Kennell JH, & Suresh M, 1999, Pediatric Res, vol. 45, no. 16A.

  Effects of providing hospital-based doulas in health maintenance organization hospitals

  Gordon NP, Walton D, McAdam E, Derman J, Gallietro G, Garrett L, Obstet Gynecol. 1999 Mar; 93 (3): 422-6.

  1998

  Effects of psychosocial support during labour and childbirth on breastfeeding, medical interventions, and mothers’wellbeing in a Mexican public hospital: a randomised clinical trial

  Langer A, Campero L, Garcia C, Reynoso S. Br J Obstet Gynaecol 1998 Oct;105(10):1056-63 The Population Council, Regional Office for Latin America and the Caribbean, Colonia Coyoacan, Mexico DF, Mexico.

  The Chicago doula project: A collaborative effort in perinatal support for birthing teens

  Glink P, 1998, Zero to Three, vol. 18, pp 44-50.

  Doulas: exploring their roles with parents, hospitals, and nurses

  Perez PG, Herrick LM, AWHONN Lifelines. 1998 Apr; 2 (2): 54-5.

  First stage labor management: An examination of patterned breathing and fatigue

  Pugh LC, Milligan RA, Gray S, Strickland OL Birth. 1998. Dec; 25 (4): 241-5.

  Doulas: into the mainstream of maternity care

  Young D, Birth. 1998 Dec; 25 (4): 213-4.

  1997

  The doula: an essential ingredient of childbirth rediscovered

  Klaus MH, Kennell JH, Acta Paediatr 1997 Oct; 86 (10): 1034-6.

  Doulas. Aids or opportunists?

  Mainord M, Tenn Nurse. 1997 Jun; 60 (3): 21.

  A randomized trial of one-to-one nurse support of women in labor

  Gagnon, AJ, Waghorn K, CovellC, Birth, 1997, vol 24, pp 71-77.

  1995

  Supporting women in labour: the doula’s role

  Nolan M Mod Midwife. 1995 Mar; 5 (3): 12-5.

  1994

  Family practice maternity care in America: ruminations on reproducing an endangered species – family physicians who deliver babies Larimore WL, Reynolds JL J Am Board Fam Pract. 1994 Nov-Dec; 7 (6): 478-488.

  1993

  Labor support by a doula for middle-income couples: the effect on cesarean rates

  Kennell JH, & McGrath SK, 1993 , Pediatric Res., vol. 33, no. 12A.

  1992

  Doulas and the quality of maternity services 

  Hodnett E, Birth. 1992 Sep; 19 (3): 172. Doulas and the quality of maternity services Richards MP, Birth. 1992 Mar; 19 (1): 40-1

  1991

  Companionship to modify the clinical birth environment: effects on progress and perceptions of labour, and breastfeeding

  Hofmeyr GJ, Nikodem VC, Wolman WL, Chalmers BE, Kramer T. 1991

  Continuous emotional support during labor in a US hospital. A randomized controlled trial (1991)

  Kennell J, Klaus M, McGrath S, Robertson S, Hinkley C. JAMA 1991 May 1;265(17):2197-201 Department of Pediatrics, Case Western Reserve University, Cleveland, OH.

  1989

  A randomized trial of the effects of monitrice support during labor: mothers views two to four weeks postpartum

  Hodnett ED, Osborn RW., 1989

  A randomized controlled trial of continuous labor support for middle-class couples: effect on cesarean delivery rates

  McGrath SK, Kennell JH – Department of Pediatrics, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio 44106, USA.

  1986

  Effects of social support during parturition on maternal and infant morbidity.

  Klaus MH, Kennell JH, Robertson SS, Sosa R.,1986

  1980

  The effect of a supportive companion on perinatal problems, length of labor, and mother interaction

  Sosa R, Kennell JH, & Klaus M, 1980, New England Journal of Medicine, vol. 303, pp. 597-600.