• více...

  Kontinuální podpora dulou u porodu významně přispívá k lepším porodním výsledkům a zároveň na ně nemá žádný negativní vliv, to jsou závěry aktualizované metaanalýzy o vlivu nepřerušované podpory během porodu publikované v Cochrane databázi v roce 2017.*


  Ženy s doprovodem duly mají o 39 % vyšší pravděpodobnost, že porod nebude ukončen císařským řezem, o 35 % vyšší pravděpodobnost spokojenosti s porodem a o 15 % vyšší pravděpodobnost spontánního vaginálního porodu.

  Studie srovnávala výsledky nepřetržité podpory osobou blízkou rodičky, zdravotníkem zaměstnaným porodnicí a dulou – osobou, která je proškolena pro poskytování podpory během porodu a není součástí zdravotnického personálu porodnice. Doprovod duly v tomto srovnání vykazuje nejlepší porodní výsledky.

  Kontinuální podpora zdravotníkem porodnice neměla významný vliv na podíl císařských řezů, užití kleští a vexu, ani na spokojenost rodičky. Zvýšila užití syntetického oxytocinu. Podpora osobou blízkou (např. partnerem rodičky) neměla vliv na podíl císařských řezů a dalších zásahů, ale zvýšila spokojenost rodičky s porodem.

  *Hodnett et al., 2017, Continuous support for women during childbirth. Metaanalýza zahrnula celkem 15 858 porodů, 26 studií ze 17 zemí se středním a vysokým příjmem. Každým rokem je rozšiřována o další studie a aktualizována.

  Cochrane Library je databáze, ve které jsou publikovány nezávislé věděcké výzkumy a metaanalýzy (výzkumy shrnující více studií na stejné téma) vysoké kvality. Cochrane databáze je považována za jeden z nejkvalitnějších zdrojů nejnovějších vědeckých poznatků v oblasti zdravotnictví.

 • více...
  Česká asociace dul (ČAD) je nejstarší a největší profesní organizací sdružující duly v České republice. Od roku 2001 zajišťujeme vzdělávání pro duly a vytváříme pravidla a etický kodex pro dobré fungování dul jako pomáhající nezdravotnické profese v ČR.

  Duly ČAD absolvovaly roční vzdělávací kurz pro duly a následně také požadovanou praxi pod odborným vedením zkušené duly – konzultantky. Respektují hranice své profese a nezasahují do práce zdravotníků. Mají možnost pravidelně se účastnit supervizí pořádaných asociací. Účast na dvou supervizích je součástí základního kurzu a jednou z podmínek k získání certifikace.

  Při své práci vycházíme z doporučení podložených vědeckými studiemi. Ženám předáváme kvalitní informace a podklady. Klientky povzbuzujeme k samostatnému rozhodování. V žádném případě duly nerozhodují za své klientky. Respektujeme přání žen a jsme připraveny je doprovázet při jakémkoliv způsobu porodu; ať se jedná o porod normální, tedy přirozený bez lékařských zásahů, nebo o porod aktivně vedený a medikovaný. Ve všech případech duly rodičkám pomáhají porody lépe zvládat.

  Duly České asociace dul dodržují Etický kodex České asociace dul, který slouží k zajištění vysoké kvality služeb našich členek. Česká asociace dul se distancuje od žen, které se prezentují jako duly, ale neprošly kvalitním vzděláváním pro duly a nejsou vázány žádným profesním etickým kodexem ani žádný nedodržují. Takové jednání poškozuje pověst profesionálních dul, které pracují v mezích profese. Duly České asociace dul se prokazují kartičkou se jménem a příslušností k asociaci, případně také k porodům nosí tričko s logem asociace. Klientky nebo zdravotníci, kteří by měli výhrady k práci konkrétní duly, se mohou obrátit na etickou komisi ČAD.

  Někdy také dochází k mylnému chápání pojmů „dula“ a „komunitní“ či „soukromá porodní asistentka“. Porodní asistentka je zdravotnice kvalifikovaná k poskytování zdravotní péče ženám a novorozencům. Dula zdravotní péči neposkytuje; poskytuje informační, psychickou a praktickou podporu ženě (a jejímu partnerovi) během těhotenství, porodu a šestinedělí. Tyto dvě profese mají odlišné kompetence. Česká asociace dul podporuje práci komunitních porodních asistentek a staví se za to, aby svou profesi mohly vykonávat v plném rozsahu. Nepovažujeme za správné, když se soukromé porodní asistentky doprovázející klientky k porodu prezentují jako duly, aniž by měly tuto kvalifikaci a dodržovaly etický kodex dul. Stejně tak považujeme za nesprávné, když personál porodnice o doprovázejících soukromých porodních asistentkách hovoří jako o dulách. Neprospívá to ani jedné z obou profesí.

  9. dubna 2018