• více...

  Kurzy pro duly

  O vzdělávání

  Koncepce vzdělávání České asociace dul

  informace k současnému kurzu naleznete níže na této stránce

  Česká asociace dul byla založena v roce 2001 a od roku 2002 nabízí vzdělávání ženám, které mají zájem stát se profesionální, vyškolenou průvodkyní ženy (a jejího partnera) během těhotenství, při porodu a v období šestinedělí. V roce 2017 ČAD zahájí již sedmnáctý běh základního kurzu pro duly.

  Program kurzu a podmínky pro získání osvědčení „certifikovaná dula ČAD“ se v průběhu let vyvíjely. Náš současný program vychází ze specifik českého prostředí a zároveň vznikl po důkladném seznámení se vzdělávacími programy dul ve světě a v kontaktu s českými i zahraničními odborníky. Přihlédly jsme též ke zkušenostem z praxe našich certifikovaných dul a dul absolventek a k jejich zpětné reflexi minulých běhů kurzu. 

  Práci duly chápeme jako jednu z pomáhajících profesí. Program ČAD dulám zajišťuje základní vzdělání a pomáhá rozvíjet osobnostní předpoklady potřebné pro práci duly. V návaznosti na základní kurz dulám nabízíme rozšiřující vzdělávání v podobě tematických seminářů a workshopů. 

  ČAD dulám vytváří zázemí, podporuje vzájemné setkávání a výměnu zkušeností. Zajišťuje další vzdělávání a supervize. Prostřednictvím webových stránek a facebooku propaguje práci dul a svým členkách napomáhá získávat klientelu.

  Prezenční kurz a následná samostatná příprava, individuální konzultace se zkušenou konzultantkou, supervize, další nepovinné semináře i vzájemné sdílení s kolegyněmi jsou pro ženu na cestě k povolání duly užitečnou a důležitou průpravou.

  Aktuální koncepce vzdělávání dul ČAD je v souladu s mezinárodně uznávánými standardy práce duly, reflektovanými ve vzdělávacích programech evropských národních organizací sdružených v European Doula Network a ve vzdělávacím programu nejstarší a nejrozšířenější organizace dul DONA International.

  Kdo se může stát dulou

  Jako duly nejčastěji pracují ženy, které jsou samy matkou. Je ovšem třeba, aby dula byla schopná a ochotná své vlastní porodní zkušenosti dobře nahlédnout a zhodnotit. Vynikající, citlivou dulou však může být i bezdětná žena. Velice důležitá je celková osobnost, vyzrálost a vyrovnanost ženy, která o práci duly uvažuje. Uchazečky jsou vybírány na základě motivačního dopisu a osobního pohovoru.

  Náhled ČAD na vzdělání a práci duly je založen také na přesvědčení, že by dula měla dokázat především dobře pečovat sama o sebe a o svou rodinu, a pak může poskytovat kvalitní podporu ženám v perinatálním období. Dula by měla být živým příkladem dobré mateřské péče. 

  Co je součástí základního vzdělávacího programu České asociace dul:

  • Prezenční část – 9 víkendových setkání, která probíhají v průběhu jednoho roku; setkání sestávají z interaktivních seminářů, workshopů a přednášek. Nutná je 90 % účast.
  • Samostudium doporučené literatury mezi jednotlivými setkáními.
  • Praxe, podpora osobní konzultantky – každá studentka má k dispozici osobní konzultantku – zkušenou dulu, na kterou se může obracet s otázkami. Konzultantka účastnici kurzu předává zkušenosti a podporuje ji na její vlastní profesní cestě. S konzultantkou je třeba konzultovat a náležitě reflektovat doprovod minimálně tří žen během těhotenství, porodu a šestinedělí. Po splnění této povinnosti účastnice kurzu získává označení „dula absolventka“.  
  • Povinná účast na dvou supervizních setkáních, jejichž cena je zahrnuta v celkové ceně základního kurzu. 

  Studium kurzu je ukončeno certifikací

  • K certifikaci může přistoupit dula absolventka po doprovodu dalších tří žen během těhotenství, při porodu a v raném šestinedělí, kdy je nadále provázena svou osobní konzultantkou, na písemné doporučení konzultantky. Označení „certifikovaná dula ČAD“ dula získává po úspěšném absolvování zavěrečného pohovoru, zkoušky. Certifikace je vázána na členství v ČAD. Náklady na certifikační zkoušku nejsou zahrnuty v ceně kurzu.

  Základní témata probíraná v rámci prezenčního studia

  Práce duly: vymezení práce a kompetencí duly; specifika práce tzv. nemocniční duly a duly poporodní; uzavírání dohod o doprovodu a nabízené péči – formy a možnosti; kontakt s klientkou v těhotenství, při porodu a v šestinedělí; pomoc s vytvářením porodního plánu (formulace porodního přání); informační zdroje, jejich sdílení a práce s nimi; úlevové prostředky při porodu; podpora poskytovaná dulou v počátcích kojení; sdílení zkušeností z práce duly, doprovod při porodu doma; téma tzv. „syndromu vyhoření“;

  Motivace pro práci duly
  Reflexe vlastní porodní zkušenosti
  Možnosti porodu v porodnici
  Porod mimo zdravotnické zařízení; ambulatní porod

  Komunikace: empatie a naslouchání; rozvíjení schopností interpretovat prostředí a situaci; nonverbální komunikace; dula jako součást týmu; komunikace v krizových situacích.

  Perinatální období z hlediska matky: celostní pohled na reprodukční zdraví ženy; fyziologie těhotenství, porodu a šestinedělí; zdravotní péče v těhotenství, při porodu a v šestinedělí; polohy pro normální porod; komplikace při porodu; podpora ženy s poporodní depresí.

  Perinatální období z hlediska dítěte: symbióza matky a dítěte, rané potřeby dítěte, péče o dítě v souvislosti s psychomotorickým vývojem.

  Péče o ženu a dítě se zvláštními potřebami: vážně nemocná rodička a rodička s fyzickým či mentálním znevýhodněním; těhotenství a porod po prodělaném traumatu; očekávané narození dítěte s vrozenou vadou; porod mrtvého dítěte; úmrtí dítěte po porodu.

  Legislativní aspekty práce duly

  Kritické studium literatury

  Sdílení zkušeností z práce duly se zkušenými dulami ČAD 

  Odborný tým lektorek a spolupracovnic České asociace dul:

  V kurzu mají účastnice příležitost setkat se s vysoce kvalifikovanými odbornicemi a odborníky v oblasti péče o matku a dítě, komunikace apod.

  Konzultantky dul, které v kurzu zároveň lektorují, jsou zkušené duly s mnohaletou praxí :

  Jitka Čejková
  Jana Čurdová
  Mgr. Vlasta Jirásková
  Olga Krajíčková
  Majka Staňková
  Ing. Ivana Weissová

  Další lektorky:

  MUDr. Helena Máslová – lékařka: celostní pohled na reprodukční zdraví ženy (psychosomatika)

  MUDr. Magdaléna Chvílová Weberová – neonatoložka: bonding, resuscitace novorozence

  Olga Riedlová – porodní asistentka: polohy pro normální porod, úlevové prostředky

  Bc. Věra Nováková – porodní asistentka: podpora ženy v poporodním období

  Marie Vnoučková – porodní asistentka: fyziologie těhotenství a porodu

  Mgr. Zuzana Hrušková – psychterapeutka: podpora ženy s poporodní depresí, komunikace v obtížných situacích

  Mgr. Zuzana Candigliota – právnička a advokátka: legislativní aspekty porodní péče

  Pavlína Kallusová – laktační poradkyně: kojení

  PhDr. Eliška Kodyšová – psycholožka: sebepéče v pomáhajích profesích, možnosti supervize v pomáhajících profesích

  Česká asociace dul je matce, dítěti a rodině přátelská

  Toto krédo naplňujeme jako duly při každodenní práci v přístupu k rodičkám a jejich rodinám a stejně tak v obsahu vzdělávacího programu pro duly.

  Uznáváme důležitost blízkého kontaktu matky a dítěte v raném věku, a proto účastnicím kurzu s malými dětmi umožňujeme, aby jejich ratolesti v doprovodu jiné pečující osoby pobývaly v blízkosti, případně, aby účastnice měly miminka u sebe, pokud při výuce nevyrušují.

  INFORMACE KE KURZU 2017/18

  Základní kurz pro duly České asociace dul je koncipován pro 15 osob maximálně. Prezenční část kurzu je rozložena do období jednoho roku. Součástí kurzu je aktivní účast na prezenční části (probíhá max. 1x měsíčně víkendové setkání), samostatné studium literatury, písemné vypracování zadaných úkolů, doprovod u tří porodů a individuální konzultace s konzultantkou.

  Tento rok proběhne kurz v Brně! Přihlašování je ukončeno.

  Po absolvování alespoň 90 % prezenční části kurzu získá žena status „Dula studentka“. Studentka ČAD má veškeré potřebné informace k tomu, aby mohla pracovat s klientkami – vč.plné podpory při porodu, nicméně zatím sbírá praxi.

  Účastnice, které budou přítomny na všech povinných částech kurzu a absolvují tři doprovody u porodu, získají označení „Dula absolventka“.

  Certifikát získají ty absolventky základního kurzu, které budou mít zkonzultovány 3+3 doprovody k porodům a obhájí svou práci při závěrečném pohovoru, tzv. certifikaci. Certifikace je vázána na členství v ČAD. Náklady na certifikační zkoušku (k dnešnímu dni 1500 Kč) nejsou zahrnuty v ceně kurzu. Platí je tedy pouze absolventky, které k certifikaci přistoupí. Po úspěšném absolvování pohovoru získává účastnice označení “Certifikovaná dula ČAD”.

  Cena kurzu 2017/2018 činí 20 000,- Kč a zahrnuje prezenční část kurzu, výukové materiály, práci konzultantek a účast na dvou supervizních setkáních. Náklady spojené s certifikací se hradí samostatně.

  Účastnice do kurzu přijímáme na základě motivačního dopisu, který je součástí on-line přihlášky, a osobního pohovoru při výběrovém řízení. ONLINE PŘIHLÁŠKU bylo TŘEBA VYPLNIT DO 31.5. 2017, v současné době je přihlašování uzavřeno. Součástí on-line přihlášky jsou i otázky související s Vaší motivací stát se dulou, tzv. motivační dopis. Vyplnění přihlášky Vám zabere cca 30 minut, prosím počítejte s tím. Pohovory se budou konat 9. a 10.6. v Brně v centru Majka, Hybešova 14, Brno.  

  Podrobnější informace Vám podá Kristýna Beránková; kontaktovat ji můžete prostřednictvím 
  e-mailové adresy prihlasky@duly.cz, či telefonicky na čísle 731 604 205.

  Informace ke kurzu 2016/17:
  AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM KURZU 2016/2017

  Kontaktní osoba Marcela Holubová Fišerová, koordinátorka kurzu, marcela@duly.cz nebo tel.: 734 607 842

 • více...

  Kurz pro poporodní duly

  Kurz pro poporodní duly

  Kurz pro poporodní duly

  Základním cílem kurzu je seznámit účastnice s potřebami žen a rodin po porodu. Studentky budou probírat rozdílné situace po porodu a způsob jak které klientky podporovat. Budou se seznamovat s technikami empatického naslouchání a respektující komunikace tak, aby byly schopny podpořit každou matku bez ohledu na své vlastní potřeby a představy o porodu.

  Co dělá poporodní dula?

  Podporuje nově zrozenou matku v jejích mateřských kompetencích a pomáhá jí zvládnout novou situaci v rodině. 

  • je ženě k dispozici podle jejích potřeb: vyslechne ji, prakticky pomůže, dělá ženě společnost
  • reflektuje se ženou porod
  • poskytuje informace a podporu při kojení
  • předává informace a zkušenosti s péčí o novorozeně, může prakticky pomoci
  • zná současné trendy – kontaktní rodičovství, pleny, šátky, bezplenkovou komunikační metodu (BKM)
  • podporuje ženu v komunikaci s partnerem, širší rodinou, zdravotníky 
  • předává informace a zkušenosti ohledně chování starších sourozenců a komunikace s nimi
  • po dohodě pomáhá se vším, co ženě přijde vhod: drobná pomoc s domácností, vařením a menšími nákupy, pomoc se staršími dětmi
  • je schopna rozpoznat případné patologické psychické stavy, poskytnout kontakty na odborníky

  Na konkrétní pomoci je třeba se individuálně dohodnout s konkrétní poporodní dulou; rozsah poskytovaných služeb se u jednotlivých dul může lišit.

  Poporodní duly ČAD respektují společné potřeby dvojice matky a dítěte (tzv. MotherBaby) a podporují ženy, aby se svým dítětem měly hodně kontaktu a samy se o ně staraly (pokud to jejich zdravotní stav dovolí). Pomáhají matkám tak, aby ony samy mohly pečovat o své novorozeně. Poporodní dula předává informace a zkušenosti; matčiny názory a postupy neposuzuje.

   HARMONOGRAM KURZU:

  Den

  Téma

  Cíl

  Zpracování vlastní porodní zkušenosti

  Zpracování vlastních zážitků z porodu. Nutnost zůstat podporující osobou bez ohledu na vlastní porod.

  Zpracování vlastní porodní zkušenosti

  dtto

  Normální porod, tj. porod přirozený

  Medicínsky vedený porod

  Císařský řez akutní a plánovaný

  Seznámení se všemi typy porodů i s tím, jak jednotlivé situace probíhají v porodnicích tak, aby účastnice věděly, o čem případně klientky hovoří.

  Šestinedělí

  Starší sourozenci

  Objasnění pojmu šestinedělí, psychické pochody ženy v šestinedělí, apod. Komunikace se staršími sourozenci, jejich potřeby.

  Podpora ženy po vaginálním porodu

  Vyjasnění potřeb žen po vaginálním porodu, přirozeném nebo medicínsky vedeném. Objasnění hormonálních stavů a změn.

  Podpora ženy po císařském řezu

  Traumatický porod

  Poporodní deprese – jak ji rozpoznat

  Osvětlení specifických potřeb žen po císařském řezu, základy práce s traumatem a schopnost rozpoznat situace, kdy je třeba ženě doporučit péči dalších odborníků.

  Kojení

  Podpora na počátku kojení, schopnost řešit problémy při kojení, tandemové kojení  apod.

  Kojení

   

  Současné trendy

  • Kontaktní rodičovství
  • Bezplenková komunikační metoda (BKM)
  • Nošení dětí
  • Látkové plenky
  • „Rodičovství bez násilí“

  Zajistit základní znalost současných trendů v rodičovství a jejich plné respektování bez ohledu na vlastní názor nebo zkušenost duly.

   

  Vývoj dětí

  Základní znalosti psychomotorického vývoje dětí.

  Komunikace s klientkou

  Představení a nácvik komunikace s klientkou.

  Marketing

  Vzhledem k tomu, že se jedná o službu relativně novou a málo rozšířenou, je třeba účastnice naučit efektivně nabízet služby a získávat klientky.

  Závěr

  Zhodnocení kurzu – prostor pro dotazy a vše co se nevešlo.

   

  Součástí kurzu bude také podpora

  5 klientek pod supervizí konzultantek.

  Bude následovat certifikace.

   

  Cena kurzu: 12 000

  Místo konání: Brno

  Kapacita: Max. 15 žen

  Koordinátorka: Bc. Dagmar Lovecká, e-mail: info@duly.cz, telefon: 775 076 736. Účastnice budou do kurzu přijaty na základě motivačního dopisu a výběrového řízení, které proběhne v září 2016. Kurz bude zahájen na podzim 2016. Jeho prezenční část bude rozložena do šesti víkendových setkání, která budou probíhat jednou měsíčně.

   

 • více...

  Akce pro veřejnost

  Zpráva

  Světový týden respektu k porodu(15. až 21. května 2017)

  Česká asociace dul na Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství 

  Již podvanácté se duly ČAD aktivně zapojují do programu Světového týdne respektu k porodu na řadě míst naší země. V Praze na Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství tradičně zajišťujeme interaktivní semináře pro děti a mládež ze škol. V odpoledních hodinách se s námi můžete potkat v poradně duly a popovídat si s námi o následujících záležitostech:

  • jak vám dula může pomoci – v těhotenství, při porodu a v počátcích mateřství
  • dula a/nebo partner u porodu
  • zkušenosti z porodnic
  • specifika doprovodu do porodnice a doprovodu u porodu doma
  • na co se zaměřit při přípravě na porod
  • porodní plán nebo porodní přání
  • 10 kroků k optimální porodní péči
  • jak může dula pomoci matkám, které u porodu nedoprovázela
  • A TAKÉ: JAK SE STÁT DULOU NEBO POPORODNÍ DULOU

  Hned první den Festivalu, v pondělí 15. května od 14 hodin, vás srdečně zveme na přednášku certifikované duly ČAD a lektorky kurzu pro duly Vlasty Jiráskové na téma „Příprava na porod a kojení – jak vám může pomoct dula“,

  Přijďte, těšíme se na setkání s vámi!
  Pozor – letos se Festival koná poprvé v MediaKlubu Spálená, Spálená 8, Praha 1!