Náš etický kodex duly

 1. Posláním duly je poskytovat především emocionální, psychickou i fyzickou oporu rodící ženě a její rodině. Dula ženě poskytuje podporu, předává zkušenosti a potřebné informace již během těhotenství, ženu (a jejího partnera/partnerku) citlivým způsobem doprovází při porodu, rodině je nápomocná i v šestinedělí. Poporodní dula se soustředí na pomoc  ženám a jejich rodinám zejména v šestinedělí. Duly a poporodní duly si kladou za cíl přispívat k dobré tělesné a duševní pohodě matek a novorozenců. 

 1. Dula ČAD (*) je připravena klientku doprovázet jak při porodu v porodnici, v porodním domě či jiném zdravotnickém zařízení. V domácím prostředí dula nedoprovází u porodu, který probíhá plánovaně bez asistence kompetentního zdravotníka (porodní asistentky, porodníka).

 1. Dula ČAD neposkytuje zdravotnické služby. Nepřebírá žádnou odpovědnost za zdravotní stránku porodu, pokud není zároveň porodní asistentkou nebo lékařkou – porodníkem. Dula ČAD nezasahuje do kompetencí lékařů, porodních asistentek ani dalšího zdravotnického personálu. Dula ČAD poskytuje specifickou podporu rodící ženě, a v tomto smyslu je součástí porodního týmu. 

 1. Pokud dula nabízí i služby jiné profese (např. porodní asistence, homeopatie, fyzioterapie, tělové terapie, rituály), je nezbytné, aby nabídku i výkon takových služeb zřetelně a jednoznačně oddělila od své práce duly. 

 1. Dula ČAD klientku doprovází bez ohledu na národnost, sociální postavení a pověst klientky či členů její rodiny. 

 1. Dula ČAD plně respektuje lidská práva, lidskou důstojnost i svobodu volby klientky. Plně respektuje odpovědnost klientky za svá rozhodnutí i za jejich případnou změnu. Dula své služby poskytuje vždy s akceptací individuálních hodnot, postojů a přání každého jedince.  
 1. Dula ČAD je plně odpovědná za úkony a informace, které v rámci své práce poskytuje. Dula ČAD klientce/klientům neuděluje rady; rodiče sami zodpovídají za svá rozhodnutí. 

 1. Dula ČAD má právo odmítnout poskytnutí svých služeb z odborných a kapacitních důvodů nebo z důvodů, které odporují jejímu svědomí. 

 1. Dula ČAD nesmí žádným způsobem zneužít ve vztahu ke klientce a její rodině jejich důvěru. Se všemi informacemi ohledně zdravotního, psychického či sociálního stavu klientky a její rodiny nakládá jako s důvěrnými a soukromými, vyjma situací, kdy si vyžádá písemný souhlas klientky k použití přesně vymezených údajů ke konkrétnímu účelu. 

 1. Dula ČAD se prokazuje kartičkou vydanou výborem ČAD. Seznam dul ČAD je uveden na stránkách www.duly.cz

11. Dula ČAD si vede záznamy o setkáních s klientkou a doprovázených porodech. Od klientky získává zpětnou vazbu o její spokojenosti s poskytnutými službami (např. formou písemného dotazníku vlastnoručně vyplněného klientkou).

 1. Dula ČAD se pravidelně vzdělává, udržuje či zvyšuje úroveň svých znalostí, schopností a dovedností pro výkon práce duly. Pravidelně by se měla účastnit setkání organizovaných ČAD, konzultovat s kolegyněmi složitější případy a pravidelně procházet supervizí. Frekvenci doporučených setkání, konzultací a supervizí určuje a doporučuje ČAD. 

 1. Etická a odborná komise ČAD má právo a povinnost vyjadřovat se k problémům souvisejícím s odbornou a etickou úrovní poskytování služeb duly a k dodržování tohoto etického kodexu. Komise může porušování odborných a etických pravidel řešit pohovorem s příslušnou dulou, případně odebráním či pozdržením platnosti certifikace duly, podmínečným vyloučením z ČAD nebo může uložit dule povinnost pracovat po stanovenou dobu pod supervizí konzultantky. 

 1. Vzájemné vztahy mezi dulami ČAD stojí na kolegiálním, čestném a korektním jednání. S vědomím, že stejný respekt a podporu, jakou poskytujeme svým klientkám si zaslouží taky naše kolegyně a zdravotníci, s nimiž spolupracujeme.

 1. Dula ČAD za všech okolností jedná poctivě a transparentně, s respektem vůči svým klientkám a jejich rodinám i k ostatním dulám a dalším profesionálům, s nimiž při své práci přichází do kontaktu. Dula ČAD čestně a korektně udává své zkušenosti a ceny za své služby uvádí transparentně a jednoznačně. 

 1. Povinností duly ČAD je dodržovat tento etický kodex. Dále má povinnost hájit svou profesionální i lidskou čest, dodržovat zákony ČR, respektovat obecně uznávané morální, etické a společenské normy a bránit poškození dobrého jména a pověsti členek České asociace dul. 

(*) 

Dula ČAD je vždy členka ČAD:

 • certifikovaná dula ČAD, která splnila všechny požadavky a získala Osvědčení
 • dula absolventka ČAD, která ukončila prezenční část kurzu pro duly 
 • dula studentka ČAD ,která se právě účastní kurzu pro duly, nebo 
 • absolventka vzdělávacího programu pro duly pořádaného organizací, jejíž certifikát Česká  asociace dul uznává a zároveň splnila případné další podmínky ČAD. 

Dodržování etického kodexu je pro členky ČAD závazné. Účastnice kurzu pro duly a poporodní  duly ČAD se k jeho dodržování rovněž zavazují. 

(**) 

Podněty pro etickou komisi může veřejnost podávat písemně na adresu: reditelka@duly.cz 

Poslední úprava Etického kodexu ČAD byla provedena 8. 11. 2021.

blank