Náš etický kodex duly

Etický kodex duly – členky České asociace dul

Posláním duly je poskytovat především emocionální, psychickou i fyzickou oporu rodící matce a její rodině. Dula ženě poskytuje podporu, předává zkušenosti a potřebné informace již během těhotenství, ženu (a jejího partnera) citlivým způsobem doprovází při porodu, rodině je nápomocná i v šestinedělí. Klade si za cíl přispívat k dobré tělesné a duševní pohodě matek a novorozenců.

Dula je připravena klientku doprovázet jak při porodu v nemocnici, tak v porodním domě nebo při porodu doma.

Dula neposkytuje zdravotnické služby. Nepřebírá žádnou zodpovědnost za zdravotní stránku porodu, pokud není zároveň porodní asistentkou nebo lékařkou – porodníkem. Dula nezasahuje do kompetencí lékařů, porodních asistentek ani dalšího zdravotnického personálu. Dula poskytuje specifickou podporu rodící ženě, a v tomto smyslu je součástí porodního týmu.

Pokud dula nabízí i služby jiné profese (např. porodní asistence, homeopatie, fyzioterapie), je nezbytné, aby nabídku i výkon takových služeb zřetelně a jednoznačně oddělila od své práce duly.

Dula klientku doprovází bez ohledu na národnost, sociální postavení a pověst klientky či členů její rodiny.

Dula plně respektuje lidská práva, lidskou důstojnost i svobodu volby klientky. Plně respektuje odpovědnost klientky za svá rozhodnutí i za jejich případnou změnu. Dula své služby poskytuje vždy s akceptací individuálních hodnot, postojů a přání každého jedince.

Dula je plně odpovědná za úkony a informace, které v rámci své práce poskytuje. Dula klientce/klientům neuděluje rady; rodiče sami zodpovídají za svá rozhodnutí.

Dula má právo odmítnout poskytnutí svých služeb z odborných a kapacitních důvodů nebo z důvodů, které odporují jejímu svědomí.

Dula nesmí žádným způsobem zneužít ve vztahu ke klientce a její rodině jejich důvěru. Se všemi informacemi ohledně zdravotního, psychického či sociálního stavu klientky a její rodiny nakládá jako s důvěrnými a soukromými, vyjma situací, kdy si vyžádá písemný souhlas klientky k použití přesně vymezených údajů ke konkrétnímu účelu.

Dula se prokazuje kartičkou vydanou výborem České asociace dul. Seznam dul asociace je uveden na stránkách www.duly.cz.

Dula si vede záznamy o setkáních s klientkou a doprovázených porodech. Od klientky si získává zpětnou vazbu o její spokojenosti s poskytnutými službami (např. formou písemného dotazníku vlastnoručně vyplněného klientkou).

Dula se pravidelně vzdělává, udržuje či zvyšuje úroveň svých znalostí, schopností a dovedností pro výkon práce duly. Pravidelně by se měla účastnit setkání organizovaných asociací, konzultovat s kolegyněmi složitější případy a pravidelně procházet supervizí. Frekvenci doporučených setkání, konzultací a supervizí určuje a doporučuje asociace.

Etická a odborná komise České asociace dul má právo a povinnost vyjadřovat se k problémům souvisejícím s odbornou a etickou úrovní poskytování služeb duly a k dodržování tohoto etického kodexu. Komise může porušování odborných a etických pravidel řešit pohovorem s příslušnou dulou, případně odebráním či pozdržením platnosti certifikace duly, podmínečným vyloučením z ČAD nebo může uložit dule povinnost pracovat po stanovenou dobu pod supervizí konzultantky.

Vzájemné vztahy mezi dulami stojí na kolegiálním, čestném a korektním jednání. Dula za všech okolností jedná poctivě, s respektem vůči svým klientkám a jejich rodinám i k ostatním dulám a dalším profesionálům, s nimiž při své práci přichází do kontaktu.

Povinností duly České asociace dul je dodržovat tento etický kodex. Dále má povinnost hájit svou profesionální i lidskou čest, dodržovat zákony ČR, respektovat obecně uznávané morální, etické a společenské normy a bránit poškození dobrého jména a pověsti členek České asociace dul.

(*)
Dula České asociace dul je vždy členkou asociace;
– certifikovaná dula ČAD, která získala Osvědčení
– dula absolventka ČAD, která ukončila kurz pro duly, a má tedy ukončenu prezenční část kurzu a odkonzultované tři doprovody k porodu
–  dula studentka ČAD, která se právě účastní kurzu, má ukončenou jeho prezenční část, ale nemá zkonzultovány 3 doprovody.
nebo
– absolventka vzdělávacího programu pro duly pořádaného organizací, jejíž certifikát České asociace dul uznává.
Dodržování etického kodexu, je pro členky České asociace dul závazné. Účastnicím kurzu je Etický kodex znám a jeho dodržování je doporučováno.
Dulám, které se právě účastní prezenční části kurzu pro duly, ČAD zatím doprovázet k porodům nedoporučuje. Zároveň nejsou členkami ČAD a proto není jejich statut nijak upravován a ČAD je nikde neprezentuje.

(**)
Podněty pro komisi může veřejnost podávat písemně na adresu:
Česká asociace dul, Internacionální 1225/19, 165 00 Praha – Suchdol.

Poslední úprava Etického kodexu ČAD byla provedena 20. 3. 2016.

 

Etický kodex duly České asociace dul ke stažení v PDF